නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි පංචකාම වින්දනය

පංචකාම වින්දනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close