නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ආස්වාද විවිධාකාරයි

ආස්වාද විවිධාකාරයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close