නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි මිනිස් පංචකාම

මිනිස් පංචකාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close