නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි තිරිසන් පචංකාම

තිරිසන් පචංකාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close