නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ප්‍රිය මනාප දේ ගෙවී වැනසීම දැකීම

ප්‍රිය මනාප දේ ගෙවී වැනසීම දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා