නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ප්‍රිය මනාප ආස්වාද

ප්‍රිය මනාප ආස්වාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close