නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ආස්වාද විදින ක්‍රම

ආස්වාද විදින ක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close