නිවන් මග යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති

යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා