නිවන් මග පංචස්කන්දය අනිච්ඡයි දුක්කයි අනත්තයි

පංචස්කන්දය අනිච්ඡයි දුක්කයි අනත්තයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close