නිවන් මග ආර්ය මාර්ගයේ සීල සමාධි ප්‍රඥා

ආර්ය මාර්ගයේ සීල සමාධි ප්‍රඥා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close