නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය භයට්ටෙන දුක්ඛ

භයට්ටෙන දුක්ඛ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා