නිවන් මග ධර්මය අධර්මය හදුනා ගැනිම

ධර්මය අධර්මය හදුනා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා