නිවන් මග ගෙවිල ගිය දේ මතකයේ නැති බව

ගෙවිල ගිය දේ මතකයේ නැති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා