නිවන් මග ජාතිය නැත්නම් ජරා මරන නෑ

ජාතිය නැත්නම් ජරා මරන නෑ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා