නිවන් මග කාම රාග පටිඝ සිදීම

කාම රාග පටිඝ සිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා