නිවන් මග ධර්ම කථිකයන් හදුනා ගැනිම

ධර්ම කථිකයන් හදුනා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා