නිවන් මග කලයුත්ත තේරුම් ගැනිම

කලයුත්ත තේරුම් ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා