නිවන් මග දුක ගොඩ නැගෙන හේතුව

දුක ගොඩ නැගෙන හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා