නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අසාරට්ඨේන අනත්ථා

අසාරට්ඨේන අනත්ථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා