නිවන් මග අසහනයෙන් මිදෙන මග

අසහනයෙන් මිදෙන මග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා