නිවන් මග පහ කළ යුත්ත සහ ඇසුරු කළ යුත්ත

පහ කළ යුත්ත සහ ඇසුරු කළ යුත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා