නිවන් මග දුක ගොනැගෙන චක්‍රය සෙවිම

දුක ගොනැගෙන චක්‍රය සෙවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා