නිවන් මග කරන කටයුතු ගිනි බව හදුනා ගැනිම

කරන කටයුතු ගිනි බව හදුනා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා