නිවන් මග උපක්ලේෂ හදුනා ගැනිම

උපක්ලේෂ හදුනා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා