නිවන් මග චන්දරාගයේ නොඇලි කටයුතු කිරිම

චන්දරාගයේ නොඇලි කටයුතු කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා