නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය පංචකාම අසහනය

පංචකාම අසහනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා