ත්‍රිවිධ රත්නය පාලි පදවල අර්ථය නොදැනීම

පාලි පදවල අර්ථය නොදැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close