ත්‍රිවිධ රත්නය කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවීම

කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close