ත්‍රිවිධ රත්නය හේතුවට ප්‍රතිකර්මය

හේතුවට ප්‍රතිකර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close