ත්‍රිවිධ රත්නය බුදුන් දහම් සඟුන් කෙරෙහි ප්‍රසාදය

බුදුන් දහම් සඟුන් කෙරෙහි ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close