ත්‍රිවිධ රත්නය ගති ස්වාභාවය

ගති ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close