නිවන් මග පරමාර්ථ බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, දැකීම

පරමාර්ථ බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා