භාවනාව සසරේ කරන ලද භවනා

සසරේ කරන ලද භවනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා