ගොම්මන් වේලාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close