නිවන් මග ජීවත්වි සිටිය දී ලබන ඵලය

ජීවත්වි සිටිය දී ලබන ඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා