නිවන් මග කාය විඤ්ඤප්ති

කාය විඤ්ඤප්ති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා