නිවන් මග පහත් තැන සරන හෙයින් සර්පවේ

පහත් තැන සරන හෙයින් සර්පවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා