නිවන් මග නය අයාගෙන සිටිම

නය අයාගෙන සිටිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා