නිවන් මග පොල අංග පොලඟා

පොල අංග පොලඟා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා