නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සම්පත්තිය සහ විපත්තිය

සම්පත්තිය සහ විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close