මම නැත යනු එක අන්තයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close