උච්චේද දුෂ්ටිය ඇසුරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close