නිවන් මග උච්ජේද දෘෂ්ටිය

උච්ජේද දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close