නිවන් මග ඇත්ත ඇති ආකාරය යෙන් වැටහිම

ඇත්ත ඇති ආකාරය යෙන් වැටහිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා