භාවනාවමෙත් සිත මෛත්‍රියට හේතු වන අරමුනු

මෛත්‍රියට හේතු වන අරමුනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close