භාවනාව දැනීම හැදිනීම ගොඩනැගීම

දැනීම හැදිනීම ගොඩනැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා