ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් කර්ම ශක්තියෙන් හැදු කය

කර්ම ශක්තියෙන් හැදු කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close