ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් කර්මයට ප්‍රතිකර්මය

කර්මයට ප්‍රතිකර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close