ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් මෙත් සහගත කාය කර්ම වචි කර්ම මනෝ කර්ම

මෙත් සහගත කාය කර්ම වචි කර්ම මනෝ කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close