ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් කරුණා සාසනය සමග බැදුනු ප්‍රඥා සාසනය

කරුණා සාසනය සමග බැදුනු ප්‍රඥා සාසනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close